Mobil-hamburgermenuHvid
Til forsiden
DSC-Logo-Neg

Dansk Studie Center

Højskole i Udlandet
Dsc_Logo_Mobil.png

Dansk Studie Center

Højskole i Udlandet
Mobil-hamburgermenuHvid

Almindelige Betingelser for Dansk Studie Center ApS.

Opdateret 1. maj 2022

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Dansk Studie Center Aps. (i det følgende DSC) og rejsende (i det følgende den rejsende), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).


1 Indgåelsen

En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og DSC er indgået og er bindende for begge parter, når tilbud accepteres af den rejsende, og der foretages rettidig indbetaling af depositum.


Rejsens aftalegrundlag udgøres af tilsendte faktura samt dennes bilag. I dokumentet fremgår, hvilke tjenesteydelser den rejsende er berettiget til. Ydelser, som ikke er angivet i disse, må den rejsende selv afholde.


Med indbetaling af depositum bekræfter den rejsende samtidig at have accepteret vilkårene i disse betingelser samt at fakturaen og evt. medfølgende dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte.


2 Pris og betaling


2.1 Rejsens pris

Rejsens pris fremgår af det tilsendte materiale. Det er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter og afgifter. På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser udover, hvad der fremgår af aftalen. Hav altid international valuta klar til dette formål. Det er ofte lufthavnsafgifter og enkelte nationalparkafgifter.


Rejsens pris er ikke inklusiv evt. udgifter til forsikring, visa, vaccinationer o. lign., da den rejsende selv skal sikre at der er taget forholdsregler i denne forbindelse.

Ved tilmelding senere end 90 dage før afrejse, kan der være tillæg for flyrejsen, da flyene bookes individuelt.


Alle priser på tryksager og på websiden, er vejledende og der tages forbehold for evt. trykfejl og åbenlyse fejl. Da rejserne ofte foretages til ”ikke-vestlige lande”, må programdetaljer tages med forbehold for ændringer pga. vind, vejr m.v.


2.2 Flyrejse og rejsens pris ved tilmelding senere end 3 mdr. inden afrejse.

Flybilletter er bestilt til en ganske bestemt rejse som anført på fakturaen. Billetterne kan ikke uden videre ændres, annulleres eller forlænges, da de i forbindelse med en grupperejse ofte er underlagt restriktioner. Prisen for ændringer og annulleringer varierer fra billettype til billettype helt op til den fulde billetpris.


Ved køb af pakkerejse hvor fly er inkluderet er man garanteret flyrejse sammen med nogle andre fra gruppen, såfremt rejsen bestilles senest 3 mdr. inden afrejse. Der er dog ikke garanti for at hele gruppen rejser på samme fly. Ved bestilling af rejse senere end 3 mdr. inden afrejse, kan flyrejse med andre deltagere og prisen ikke garanteres, da fly bookes på forespørgsel.


2.3 Forbehold for pris og datoændringer

DSC tager forbehold for pris og datoændringer som måtte ske i aftalens gyldighedsperiode som følge af ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter og gebyrer for relevante tjenesteydelser, valutakurser samt andre omstændigheder, som DSC ikke har indflydelse på. DSC har ret til at foretage prisændringer som følge af evt. ændringer uden for DSCs kontrol. Dog skal den rejsende underrettes herom hurtigst muligt og senest 20 dage før afrejsen ved skriftlig meddelelse. Andrager forhøjelsen mere end 8 % er den rejsende berettiget til at annullere rejsen uden gebyr, dog under forudsætning af, at det meddeles DSC umiddelbart efter, at den rejsende har fået meddelelse om forhøjelsen. DSC fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsende skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist, anses for at have accepteret ændringerne.


2.4 Betaling

Misligholder den rejsende sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har DSC ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har DSC ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste efter reglerne i afsnit 6.2., såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.


2.4.1 Depositum

Depositumsfaktura fremsendes umiddelbart efter tilmelding. Depositum udgør kr. 5.000 på længere ophold og venteliste-plads (for kurser på mindre end 6 uger er depositum kr. 3.000). Depositum indbetales jf. betalingsdato på fremsendte faktura. Normalt 3-7 dage. Indbetalt depositum er personligt og kan derfor ikke overdrages til andre. Er der mindre end 90 dage til afrejse, betales det samlede beløb for rejsen ved bestilling.


2.4.2 Slutbetaling

Faktura på restbetaling af rejsen fremsendes 60-120 dage inden afrejse. Restbeløbet for rejsen betales jf. betalingsdato angivet på fremsendte faktura. Normalt senest 45-90 dage før afrejse. Billetter m.v. bliver udleveret i lufthavnen ved afrejse.


2.4.3 Tilmelding på venteliste

Såfremt tilmelding sker til en venteliste på et udsolgt hold, opkræves depositum på kr. 5.000. Får den rejsende ikke plads på det ønskede hold, vil refundering af depositum udgøre kr. 4.700 (fratrukket ekspeditionsgebyr på kr. 300). Såfremt den rejsende har en bekræftet plads på en anden rejse, træder de almindelige betingelser om refundering ved afbestilling i kraft jf. afsnit 6.2.


3 Afbestillings- og rejseforsikring


3.1 Afbestillingsforsiking

Det er obligatorisk at der tegnes en afbestillingsforsikring. Denne forsikring dækker udgifter i forbindelse med afbestilling grundet akut sygdom, ulykkestilfælde og dødsfald, der indtræffer inden afrejsen. Forsikringen gentegnes hos forsikringsselskab. Forsikringen tegnes ved slutbetalingen af rejsen.

Betingelserne for afbestillingsforsikring findes på www.danskstudiecenter.dk/ERV. Samme sted forefindes formular til skadesanmeldelse af afbestillingsforsikring.


3.2 Rejseforsikring

Alle rejsende hos DSC skal have tegnet en gyldig rejseforsikring, der som minimum dækker udgifter til sygdomsbehandling og hjemtransport. Den rejsende er selv ansvarlig for at tegne denne i god tid inden afrejse og indtaste policenummer samt akutnummer og forsikringsselskabets navn på deltager-login.


Vær opmærksom på at forsikringer ofte ikke dækker eventuelle eksisterende fysiske og psykiske lidelser uden forhåndsgodkendelse. DSC påtager sig intet ansvar for manglende forsikringsdækning, forkert tegnet forsikring eller manglende dækning i tilfælde af eksisterende lidelser, som ikke er oplyst på forhånd eller forhåndsgodkendt. Såfremt forhåndsgodkendelse fra forsikringsselskabet er påkrævet, tilfalder ansvaret for at skaffe en sådan, den rejsende selv.


Ved manglende forhåndsgodkendelse er DSC ikke forpligtet til at medtage den rejsende og vores almindelige betingelser for afbestilling træder i kraft. Hvis lidelsen vurderes at skabe problemer i forbindelse med opholdet, kan den rejsende blive hjemsendt for egen regning uden at kunne kræve kompensation eller refusion af rejsens pris. Da det er obligatorisk at have en gyldig rejseforsikring på en rejse med DSC, forbeholder DSC sig ret til at bortvise den rejsende øjeblikkeligt, såfremt DSC bliver opmærksom på manglende forsikringsdækning på rejsen.


Ved psykiske og fysiske lidelser gøres endvidere opmærksom på at DSC er et rejsebureau og ikke har ansvar for behandling af nogen art. Der er ikke psykologer eller læger ansat hos DSC. Såfremt den rejsende har brug for lægehjælp, psykologhjælp eller lign. må den rejsende selv tage kontakt til læge/psykolog/behandler og selv afregne med egen forsikring.


4 Den rejsendes generelle pligter


4.1 Pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter (bl.a. vaccinationer)

Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer.


På den rejsendes deltager-login vil der fremgå; visumkrav og anskaffelsestid for at opnå visum til den pågældende rejse. Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter, kan den rejsende ikke gøre krav gældende mod DSC.


Oplysningerne om pas og visum til den rejsende tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere og er relateret til den bestilte rejse. Har den rejsende ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal den rejsende gøre DSC opmærksom herpå, således den rejsende kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder.


Har man planer om at ændre rejseforløbet (herunder rejselængden), kan helt andre regler være gældende. Man bør være opmærksom på, at formalia kan ændres mellem bestillingstidspunktet og afrejsetidspunktet. Visum skal være i orden inden afrejsen og kunne dokumenteres ved check-in. Vær opmærksom på at der ofte stilles visumkrav i forbindelse med transit/stopovers.


Ang. vaccinationskrav, henviser vi bl.a. til Danske Lægers Vaccinations Service for rådgivning. Opfyldelsen af vaccinationskrav skal kunne dokumenteres ved internationalt gult certifikat. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk & www.ssi.dk


4.2 Navne på rejsedokumenter

I forbindelse med tilmelding er det den rejsendes ansvar, at de navne, der fremgår af dennes dokumenter og tilmelding, er identisk med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. Bliver den rejsende opmærksom på uoverensstemmelse mellem rejsedokumenter og pas, har den rejsende pligt til straks at meddele dette til DSC, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af den rejsende.


4.3 Eksisterende lidelser

Som hovedregel gælder det, at alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne og raske. Særlige hensyn kan kun tages, hvis dette på forhånd er skriftligt aftalt med og godkendt af DSC. DSC forbeholder sig ret til at afvise kunder, der efter en skønsmæssig vurdering ikke vil være i stand til at gennemføre rejsen ved egen hjælp. En sådan afvisning er uden ansvar for DSC.


Det er den rejsendes ansvar at oplyse DSC omkring eksisterende fysiske og psykiske lidelser o.a., samt at sørge for at have fuld forsikringsdækning med evt. forhåndsgodkendelse. Har den rejsende udeladt at oplyse om sådanne lidelser, vil opholdet blive afbrudt og den rejsende hjemsendt for egen regning, uden der i øvrigt vil kunne kræves kompensation for den manglende del af opholdet.


4.4 Rettidigt fremmøde

I de tilfælde hvor den rejsende ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal den rejsende kontakte DSC. Ved den rejsendes manglende henvendelse til DSC vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og den rejsende vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen for den refunderet.


Flybilletter skal benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis den rejsende ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Den rejsende kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan den rejsende ikke kun benytte sig af en hjemrejse.


Den rejsende forpligtiger sig til at holde sig underrettet om evt. ændrede mødetider, videre og/eller hjemrejsetider samt genbekræftelse af flystrækninger ved at kontakte agenter og luftfartsselskaber. Dette skal ske senest 24 timer, før rettidigt fremmødetidspunkt, såfremt andet ikke er anført i rejseplanen. Den rejsende forpligter sig ligeledes til at møde rettidigt på de i rejseplanen eller lign. oplyste mødesteder og tidspunkter for ture, videre-, ud- og hjemrejse.


Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Den rejsende skal have afsluttet en eventuel check-in i overensstemmelse med de i rejseplanen oplyste tidspunkter og steder for seneste check-in. Terminal- og gateændringer sker ofte, og er uden for DSCs kontrol. Den rejsende kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende overfor DSC.


4.5 Ordensbestemmelser

Den rejsende skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler, agenter etc.


Den rejsende skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at den rejsende af DSC eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er den rejsende ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Den rejsende er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.


DSC er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor DSC og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.


4.6 Udeblivelse fra hele eller dele af rejsen

Udebliver den rejsende fra rejsen eller dele heraf, godtgøres der intet herfor. Dette gælder også hvis Den rejsende afmelder udflugter pga. dårligt vejr eller sygdom. Dette gælder ligeledes, såfremt udeblivelsen beror på manglende eller ugyldige pas, viseringer, vaccinationer eller andre nødvendige rejsedokumenter - herunder fejl i oplyst fulde navn. 


Vælger den rejsende efter afrejse at rejse hjem, vil dette blive betragtet som afbrydelse af rejsen, og den rejsende kan herved ikke gøre krav på kompensation for den ikke gennemførte del af rejsen. Ønsker den rejsende at have mulighed for at genoptage rejsen efter hjemrejse, skal dette meddeles skriftligt til DSC inden hjemrejse fra destinationen. Udgifter i denne forbindelse afholdes af den rejsende. Uanset om den rejsende genoptager rejsen eller ej, ydes der ingen kompensation for ikke gennemførte rejsedage.


4.7 Manglende efterlevelse

Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, øvrige påkrævede dokumenter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan den rejsende ikke gøre krav gældende hverken mod DSC, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.


5 Ændringer af den indgåede aftale


5.1 Overdragelse af pakkerejsen

Den bestilte rejse er personlig og kan ikke overdrages til andre. Dette gælder også indbetalt depositum.

DSC påtager sig ikke gensalg af en allerede betalt rejse.


5.2 Prisændringer

DSC kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i:

 • prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder
 • skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen,
 • valutakurser, som er af betydning for pakkerejsen.

Ved ændringer i rejsens pris underretter DSC den rejsende om prisforhøjelser og prisnedsættelser. Underretningen skal ske skriftligt senest 20 dage før afrejse. Prisen kan max. forhøjes med 8% af pakkerejsens pris. Hvis forhøjelsen er mere end 8 % af pakkerejsens pris, vil den rejsende være berettiget til at hæve aftalen. Dette dog under forudsætning af, at det meddeles DSC umiddelbart efter, at den rejsende har fået meddelelse om forhøjelsen. DSC fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsende skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist anses for at have accepteret ændringerne.


5.3 Den rejsendes ændringer af pakkerejsen

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte DSC hurtigst muligt. Hvis det er muligt for DSC at ændre pakkerejsen, skal den rejsende afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. DSC er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen. 


Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer, som rejsebureauet ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2.


Dog gælder, at den rejsende indtil 90 dage før afrejse gebyrfrit kan skifte fra en rejse til en anden efter aftale med DSC. Dette er kun gældende for første skift. Efterfølgende skift af grupperejse bliver pålagt gebyr på kr. 300,-.


5.4 DSCs ændringer af pakkerejsen


5.4.1 Uvæsentlige ændringer

DSC er berettiget til ansvarsfrit at fortage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om pågældende ændringer. Vil den rejsende i forbindelse med DSCs ændringer gøre krav gældende overfor DSC, skal dette ske inden 7 dage fra DSCs meddelelse af ændringen. I modsat fald mistes retten til at gøre krav gældende.


På alle vores "eventyrprægede" rejser arbejder vi med sene ændringer (for så vidt det er muligt) for at skabe den bedst mulige rejse under hensyntagen til vejr samt andre lokale forhold og begivenheder. Derfor må den rejsende betragte mindre ændringer som en del af rejsen. Der ydes derfor heller ikke kompensation for forsinkelser og ændringer inden for 24 timers varighed.


5.4.2 Andre ændringer

DSC vil hurtigst muligt give besked, hvis rejsen aflyses, eller det i øvrigt inden afrejsen viser sig, at det vil være nødvendigt at foretage ændringer.

Hvis DSC inden pakkerejsens påbegyndelse enten; foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen, eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet om og som DSC har accepteret at levere, eller hæver prisen på rejsen med mere end 8% kan den rejsende vælge at deltage i en erstatningsrejse eller hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen.  


DSC fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsende skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringerne.


5.4.3 Aflysning af undervisningstimer

I det tilfælde at der sker aflysning af undervisningstimer under opholdet pga. sygdom eller lign. vil DSC i første omgang forsøge at lægge de manglende timer en anden dag/aften i løbet af opholdet. Såfremt dette ikke er muligt og antallet af manglende timer overstiger mere end 10% af det totale timeantal, vil DSC betale for erstatnings undervisningsdag/e i Danmark på det antal timer der overstiger de 10%. Manglende timer der udgør mindre end 10% af det totale antal undervisningstimer anses som uvæsentlige ændringer, da der i stedet tilbydes andre aktiviteter.


6 Aftalens ophør:


6.1 Fortrydelsesret

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.


6.2 Afbestilling af pakkerejsen


6.2.1 Normale afbestillingsvilkår

Ved afbestilling af pakkerejsen efter indbetalt depositum; refunderes jf. nedenstående;

 • Ved afbestilling 90 dage eller mere før afrejse refunderes 40 % af depositum.
 • Ved afbestilling mindre end 90 dage før afrejse refunderes depositum ikke.

Ved afbestilling af pakkerejsen efter indbetaling af slutbeløbet for rejsen; refunderes jf. nedenstående;

 • Ved afbestilling 60 dage eller mere før afrejse, har DSC ret til at beregne sig 60 % af rejsens totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.
 • Ved afbestilling mindre end 60 dage før afrejse refunderes rejsens pris ikke.

6.2.2 Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.

Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen. Eksempler på sådanne omstændigheder er bl.a. krigshandlinger, naturkatastrofer og livsfarlige smitsomme sygdomme.


For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.


Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra DSC.


Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis den rejsende ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt.


Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2. 


For rundrejser gælder, at den rejsende alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har den rejsende imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.


6.2.3 Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyr.

Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 6.2.1 og 6.2.2 skal ske senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af pakkerejsen, hvorfor beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes senest beregnes på dette tidspunkt.


6.3 DSCs opsigelse


6.3.1 Opsigelse på grund af manglende tilslutning

DSCs grupperejser afhænger af et minimum antal deltagere, og viser det sig, at tilslutningen ikke er tilstrækkelig, er det gyldig aflysningsgrund for DSC. Dette vil altid finde sted senest 4 uger før afrejse. Så snart den rejsende har indbetalt depositum, har den rejsende accepteret annulleringsretten for manglende tilslutning, men har krav på tilbagebetaling af det fulde indbetalte beløb.


6.3.2 Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

DSC kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis DSC er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og DSC underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.


Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.


7 Mangler og reklamation:

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen direkte i nævnte rækkefølge: lokale rejseledere/guides, lokale arrangører og agenter på stedet eller i landet i overensstemmelse med rejsedokumentet. Som følge heraf vil udgifter til opringning til DSC i Danmark ikke blive godtgjort.


Hvis DSCs repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe, eller efter den rejsendes opfattelse ikke afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for DSC.


Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af DSCs repræsentanter og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.


Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, og inden rejsens afslutning, vil det have konsekvenser for retten til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelse af kompensation.


8 Begrænsninger i DSCs erstatningsansvar

DSC optræder som agent for de flyselskaber med hvem der foretages reservation og udstedes billetter hos. DSCs ansvar for mangler, samt person- og tingsskader er begrænset til det erstatningsansvar vores leverandører har i henhold til internationale konventioner. DSC påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser etc., der er en følge af aftalebrud, overenskomststridige strejker, epidemier, vejrlig eller forhold, som DSC er uden indflydelse på. DSC kan ikke lægges til ansvar for vejr og naturfænomener, som f.eks. meget tang på stranden eller meget regn i en lang periode.


Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven. DSC begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). DSCs erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen. Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR

For så vist angår bustransport følger begrænsningerne for død eller tilskadekomst og bortkomst eller beskadigelse af bagage af Forordning 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder. Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser DSC sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.


9 Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af DSC - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for DSC. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod DSC gældende.


Den rejsende kan klage til info@danskstudiecenter.dk senest 3 måneder efter hjemkomst fra rejsen.


10 Adgang til modregning ved erstatning og/eller kompensation

Den rejsende skal ved fremsendelsen af sin reklamation til DSC oplyse, om den rejsende også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.


Såfremt den rejsende har modtaget erstatning eller kompensation fra transportøren, har DSC ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.


11 Personoplysninger og GDPR

Den rejsendes personoplysninger tilhører den rejsende, og det er vigtigt for DSC at beskytte disse personoplysninger. DSC følger persondataloven, læs mere her: www.danskstudiecenter.dk/GDPR


12 Værneting og lovvalg

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved klage til DSC eller formidleren, kan den rejsende indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., 2800 Kgs. Lyngby.


Pakkerejse- ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk. 


DSC er - som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.


Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.


13 Garanti i Rejsegarantifonden

DSC har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos: Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, st., 2800 Kgs. Lyngby.


Dansk Studie Center ApS

Reg. i Rejsegarantifonden nr. 1224


Opdateret 1. maj 2022


genveje_bund_katalog
genveje_bund_kursistlogin
genveje-bund-yt
genveje_bund_snap
instagram-katalog
genveje-FB
Vandtårnsvej 62A, 1. sal E, nr. 20, 2860 Søborg - +45 48 17 10 60 - info@danskstudiecenter.dk
Copyright © 2022
Lukgenveje

Dansk Studie Center

Vandtårnsvej 62A, 1. sal E

2860 Søborg

Tlf. 48 17 10 60

Send e-mail

Ring til os:
Mandag - Torsdag 11-16
Fredag 11-14

Til toppen af siden