Mobil-hamburgermenuHvid
Til forsiden
DSC-Logo-Neg

Dansk Studie Center

Højskole i Udlandet
Dsc_Logo_Mobil.png

Dansk Studie Center

Højskole i Udlandet
Mobil-hamburgermenuGroen

GENERELLE BESTEMMELSER

Opdateret 24. april 2018

Kunden skal sørge for de til rejsen nødvendige pas, visa og vaccinationer. Kunden forpligtiger sig til at holde sig underrettet om evt. ændrede mødetider, videre og/eller hjemrejsetider samt genbekræftelse af flystrækninger ved at kontakte agenter og luftfartsselskaber. Dette skal ske senest 24 timer, oftest 72 timer, før rettidigt fremmødetidspunkt, såfremt andet ikke er anført i rejseplanen. Kunden forpligter sig ligeledes til at møde rettidigt på de i rejseplanen eller lign. oplyste mødesteder og tidspunkter for ture, videre-, ud- og hjemrejse. Udebliver kunden fra rejsen eller dele heraf, godtgøres der intet herfor. Dette gælder ligeledes såfremt udeblivelsen beror på manglende eller ugyldige pas, viseringer, vaccinationer eller andre nødvendige rejsedokumenter - herunder fejl i oplyst fulde navn. Desuden gælder, at såfremt deltageren under rejsen ikke overholder DSC´s reglementer for god ro og orden, eller overtræder det pågældende lands love eller i det tilfælde, at kunden ikke har oplyst DSC omkring eksisterende fysiske og psykiske lidelser o.a., vil opholdet blive afbrudt og kunden hjemsendt for egen regning, uden der i øvrigt vil kunne kræves kompensation for den manglende del af opholdet.

Rejsen gennemføres ifølge de af Forbrugerrådet vedtagne bestemmelser for deltagelse i pakkerejser samt gældende lov om pakkerejser.

 

1. Teknisk Arrangør og Aftalegrundlag

Dansk Studie Center ApS CVR 21093386, med tilknyttede navne; Dansk Studie Center – Højskole i Udlandet og World Adventure Challenge Aps. I det efterfølgende omhandles Dansk Studie Center som DSC. Dansk Studie Center ApS. er medlem af Rejsegaranti-fonden nr.1224. Rejsens aftalegrundlag udgøres af tilsendte faktura samt dennes bilag.

 

2. Tilmelding

Tilmelding sker ved betaling af depositum. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret vilkårene i disse bestemmelser, samt at fakturaen og evt. medfølgende dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte, herunder at navnet på deltageren specificeret på fakturaen er 100 % i overensstemmelse med kundens navn i dennes pas. Bliver det herefter nødvendigt at ændre navnet i flybilletter, vil kunden blive opkrævet gebyr herfor.

 

3. Tilmelding på venteliste

Såfremt tilmelding sker til en venteliste på et udsolgt hold, opkræves depositum på kr. 5.000. Får kunden ikke plads på det ønskede hold, vil refundering af depositum udgøre kr. 4.800 (fratrukket ekspeditionsgebyr på kr. 200). Såfremt kunden har en bekræftet plads på en anden rejse, træder de almindelige bestemmelser om refundering ved afbestilling i kraft.

 

4. Depositum

Depositum udgør kr. 5.000 på længere ophold og venteliste-plads (for kurser på mindre end 6 uger er depositum kr. 3.000). Indbetalt depositum er personligt. Er der mindre end 90 dage til afrejse, betales det samlede beløb for rejsen ved bestilling.

 

5. Slutbetaling

Restbeløbet for rejsen betales normalt senest 45-90 dage før afrejse afhængigt af rejsens varighed. Billetter m.v. bliver udleveret i lufthavnen ved afrejse.

 

6. Rejsens pris

Prisen på de enkelte ydelser fremgår af det tilsendte materiale, herunder afrejse- og hjemkomstdatoer. Fakturaen angiver det samlede beløb, som kunden skal betale. Beløbet angivet som rejsens pris er ikke inklusiv evt. udgifter til visa, vaccinationer o.lign., da kunden selv skal sikre, at der er taget forholdsregler i denne forbindelse. Dog vil DSC være behjælpelig med visa og anbefale vejledning om vaccinationer.

 

7. Forbehold for pris- og datoændringer

DSC tager forbehold for pris- og datoændringer som måtte ske i programmets gyldighedsperiode som følge af ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter og gebyrer for relevante tjenesteydelser, valutakurser samt andre omstændigheder, som DSC ikke har indflydelse på. DSC har ret til at foretage prisændringer som følge af evt. ændringer uden for DSC’s kontrol. Dog skal kunden underrettes herom hurtigst muligt og senest 8 dage før afrejsen ved skriftlig meddelelse. Andrager forhøjelsen mere end 10 % er kunden berettiget til at annullere rejsen uden gebyr, dog under forudsætning af, at det meddeles DSC umiddelbart efter, at kunden har fået meddelelse om forhøjelsen.

 

8. Flyrejse og rejsens pris ved tilmelding senere end 3 mdr. inden afrejse

Ved køb af pakkerejse, hvor fly er inkluderet, er man garanteret flyrejse sammen med nogle andre fra holdet, såfremt rejsen bestilles senest 3 mdr. inden afrejse. Der er dog ikke garanti for at hele gruppen rejser på samme fly. Ved bestilling af rejse senere end 3 mdr. inden afrejse, kan flyrejse med andre deltagere og rejsens pris ikke garanteres, da fly bookes på forespørgsel.

 

9. Rejsedokumenter

I alle afrejsedokumenter fremgår, hvilke tjenesteydelser kunden er berettiget til. Ydelser, som ikke er angivet i disse, må kunden selv afholde.

 

10. Afbestilling

Ved afbestilling mere end 90 dage før afrejse refunderes 40 % af depositum. Ved afbestilling mindre end 90 dage før afrejse refunderes depositum ikke. Ved afbestilling mindre end 60 dage før afrejse refunderes rejsens pris ikke. Generelt gælder, at hvis forholdene på rejsemålet inden for et tidsrum af 14 dage før afrejsen er af en sådan karakter at der vil være nærliggende fare for kundens liv eller førlighed, refunderes rejsens samlede pris. Det vil dog være en betingelse at danske myndigheder, f.eks. Udenrigsministeriet, direkte fraråder rejse til det pågældende område. Dette gælder dog ikke, såfremt kunden ved indgåelsen af aftalen var bekendt med den pågældende begivenhed eller at begivenheden var almindelig kendt. Refunderinger foretages ca. den 1. i hver måned.

 

11. Afbestillingsforsikring

Det er obligatorisk at der tegnes en afbestillingsforsikring. Denne forsikring dækker udgifter i forbindelse med afbestilling grundet akut sygdom, ulykkestilfælde og dødsfald, der indtræffer inden afrejsen. Forsikringen gentegnes hos forsikringsselskab. Forsikringen skal tegnes ved slutbetalingen af rejsen. 

Se venligst betingelserne for afbestillingsforsikring på www.danskstudiecenter.dk/714. Beløbet vil ikke blive refunderet, uanset årsagen til afbestilling. Samme sted forefindes formular til skadesanmeldelse af afbestillingsforsikring.


12. Overdragelse af rejsen

Overdragelse af rejsen vil ikke kunne finde sted. Heller ikke af indbetalt depositum.

 

13. Rejseforsikringer

Det er obligatorisk for den rejsende af have en gyldig rejseforsikring. Kunden er selv ansvarlig for at tegne denne i god tid INDEN afrejse og indtaste policenummer samt akutnummer og forsikringsselskabets navn.

Vær opmærksom på at forsikringer ikke dækker eventuelle eksisterende fysiske og psykiske lidelser uden forhåndsgodkendelse. DSC påtager sig intet ansvar for manglende forsikringsdækning, forkert tegnet forsikring eller manglende dækning i tilfælde af eksisterende lidelser, som ikke er oplyst på forhånd eller forhåndsgodkendt. Såfremt forhåndsgodkendelse fra forsikringsselskabet er påkrævet, tilfalder ansvaret for at skaffe en sådan kunden selv. Ved manglende forhåndsgodkendelse er DSC ikke forpligtet til at medtage kunden og vores almindelige betingelser for afbestilling træder i kraft. Hvis lidelsen vurderes at skabe problemer i forbindelse med opholdet kan den rejsende blive hjemsendt for egen regning uden at kunne kræve kompensation eller refusion af kursusafgiften.

Da det er obligatorisk at have en gyldig rejseforsikring på en rejse med DSC, forbeholder DSC sig ret til at bortvise kunden øjeblikkeligt, såfremt DSC bliver opmærksom på manglende forsikringsdækning på rejsen.


14. Ændring af rejse

Ønsker kunden at foretage ændringer efter bestillingen er modtaget og bekræftet, gælder følgende regler: Indtil 90 dage før afrejse på det tilmeldte hold kan første ændring foretages gebyrfrit, såfremt ændring er fra en rejse til en anden ifølge aftale med DSC. Senere ændringer betragtes som afbestilling og nybestilling medmindre andet er aftalt med DSC. Se regler om afbestilling ovenfor.

 

15. Ændringer/aflysninger før rejsens begyndelse:

DSC vil hurtigst muligt give besked, hvis rejsen aflyses eller det i øvrigt inden afrejsen viser sig, at det vil være nødvendigt at foretage ændringer. Skulle rejsens pris herved blive billigere tilbagebetales forskellen, ligesom kunden ved accept forpligter sig til at betale en evt. difference som følge af, at rejsen fordyres. Yderligere krav kan ikke gøres gældende. Vil kunden i forbindelse med DSC´s ændringer eller aflysninger gøre krav gældende overfor DSC, skal dette ske inden 7 dage fra DSC´s meddelelse af ændringen. I modsat fald mistes retten til at gøre krav gældende.

 

16. Minimum antal deltagere

Skulle rejsen afhænge af et minimum antal deltagere, og viser det sig, at tilslutningen ikke er til-strækkelig, er det gyldig aflysningsgrund for DSC. Dette vil altid finde sted senest 6 uger før afrejse. Så snart kunden har indbetalt depositum, har kunden accepteret annulleringsretten for manglende tilslutning, men har krav på tilbagebetaling af det fulde indbetalte beløb.

 

17. Kundens ansvar

Kunden skal sørge for de til rejsen nødvendige pas, visa og vaccinationer. Kunden forpligtiger sig til at holde sig underrettet om evt. ændrede mødetider, videre og/eller hjemrejsetider samt genbekræftelse af flystrækninger ved at kontakte agenter og luftfartsselskaber. Dette skal ske senest 24 timer, oftest 72 timer, før rettidigt fremmødetidspunkt, såfremt andet ikke er anført i rejseplanen. Kunden forpligter sig ligeledes til at møde rettidigt på de i rejseplanen eller lign. oplyste mødesteder og tidspunkter for ture, videre-, ud- og hjemrejse. Udebliver kunden fra rejsen eller dele heraf, godtgøres der intet herfor. Dette gælder også hvis kunden afmelder udflugter pga. dårligt vejr eller sygdom. Dette gælder ligeledes såfremt udeblivelsen beror på manglende eller ugyldige pas, viseringer, vaccinationer eller andre nødvendige rejsedokumenter - herunder fejl i oplyst fulde navn. Desuden gælder, at såfremt deltageren under rejsen ikke overholder DSC´s reglementer for god ro og orden, eller overtræder det pågældende lands love eller i det tilfælde, at kunden ikke har oplyst DSC omkring eksisterende fysiske og psykiske lidelser o.a., vil opholdet blive afbrudt og kunden hjemsendt for egen regning, uden der i øvrigt vil kunne kræves kompensation for den manglende del af opholdet.

18. Ændringer og reklamationer efter afrejsen

Skulle der opstå mangler efter påbegyndelse af rejsen, skal al reklamation foregå straks efter manglens opståen og direkte i nævnte rækkefølge: lokale rejseledere/guides, lokale arrangører og agenter på stedet eller i landet i overensstemmelse med rejsedokumentet. Som følge heraf vil udgifter til opringning til DSC i Danmark ikke blive godtgjort. Reklameres der ikke rettidigt, dvs. inden rejsen afsluttes, mistes retten til at påberåbe manglen.

 

19. DSC's ansvar

Kundens personoplysninger tilhører kunden, og det er vigtigt for DSC at beskytte disse personoplysninger. DSC følger persondataloven, læs om det her: www.danskstudiecenter.dk/GDPR 
DSC optræder som agent for de flyselskaber med hvem der foretages reservation og udstedes billetter til. DSC´s ansvar for mangler, samt person- og tingsskader er begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til internationale konventioner. DSC påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser etc., der er en følge af aftalebrud, overenskomststridige strejker, vejrlig eller forhold, som DSC er uden indflydelse på.

DSC kan ikke lægges til ansvar for vejr og naturfænomener, som f.eks. meget tang på stranden eller meget regn i en lang periode.

I det tilfælde at der sker aflysning af undervisningstimer under opholdet pga. sygdom eller lign. vil DSC i første omgang forsøge at lægge de manglende timer en anden dag/aften i løbet af opholdet. Såfremt dette ikke er muligt og antallet af manglende timer overstiger mere end 10% af total timeantal, vil DSC betale for erstatnings undervisningsdag/e i Danmark på det antal timer der overstiger de 10%. 


20. Generelt, herunder gebyrer

Alle priser i katalogmateriale og på hjemmesiden er vejledende, og der tages forbehold for evt. trykfejl, ændringer af valutakurser, åbenlyse fejl, forhøjede skatter, afgifter og andre udefra-kommende årsager til prisændringer. Da rejserne ofte foretages til ”ikke-vestlige lande”, må programdetaljer tages med forbehold for ændringer pga. vind, vejr m.v. I forbindelse med ændring og annullering af individuelle flybilletter, vil der ofte være gebyrer.

 

21. Dansk ret gældende:

Aftalen mellem DSC og kunden reguleres af dansk ret med værneting i 1. instans i byretten i København.

 

Opdateret 08. januar 2020

Dansk Studie Center ApS

Reg. i Rejsegarantifonden nr. 1224

bund-katalog
Deltager login
genveje-bund-yt
Følg os på Snapchat
instagram-katalog
Følg os på Facebook
Dansk Studie Center - Hejrevang 11A, Allerød - +45 48 17 10 60 - info@danskstudiecenter.dk
Copyright © 2020
Kontakt os
genveje.png

Dansk Studie Center

Hejrevang 11A, 1. sal

3450 Allerød

Tlf. 48 17 10 60

Send e-mail

Se midlertidigt ændrede
tlf. tider grundet

Covid-19 her
Mandag - fredag 10-13

Til toppen af siden